واحد کنترل کیفیت

واحدهای اصلی مجموعه کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

در بخش کنتـرل کیفیت نیـز مدیـریت کنتـرل کیفی مجموعه پس از بررسی و کنترل متریال خریداری شـده و تطبیق محمولـه ورودی با استـاندارد مربـوطه در صـورت تـأیید و انطبـاق مجوز انبارش فولاد و ثبت محموله ورودی در سیستم فروش را صادر می نماید.

آزمایشگاه مهندسی مواد

تجهیزات واحد آزمایشگاه

بخشی از ادوات و تجهیزات واحد آزمایشگاه

  • دستگاه پرتابل التراسونیک مدل SITESCAN150 محصول شرکت SONATEST
  • میکروسکوپ نوری OLYMPUS مدل BX41M
  • میکروسکوپ نوری صا ایران مدل IMM420
  • دستگاه سختی سنج ثابت مدل UV1
  • دستگاه سختی سنج پرتابل مدل D05
  • تجهیزات آزمون مایع نافذ
  • تجهیزات مکانیکی آزمون متالوگرافی شامل دستگاه پولیش دوقلو ، ساب دستی ، .......
  • تجهیزات شیمیایی آزمون متالوگرافی شامل انواع اسیدها ، مواد ساینده و لوازم علوم آزمایشگاهی جهت آماده سازی نمونه های متالوگرافی
  • تجهیزات تعیین پسماند مغناطیسی شامل گوس سنج