واحد مهندسی فروش

واحدهای اصلی مجموعه مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش

در بخش مهندسـی فروش نیز توانــایی عرضه اکثر مقـاطع و قطعــات فـولادهای آلیــاژی مورد نیاز صنعت وجود داشته چنانچه این بخش با ارتباط مستمر خود با تولیدکنندگان اصلی فولادهای آلیـاژی ، امکان ثبت سفارش مقاطع و قطعـات ویژه مهندسی را نیز فراهم نموده است .

در این راستا کادر مجرب فنی و مهندسی مجموعه آماده ارائه هرگونه خدمات مشـاوره ای می باشد.

تماس: داخلی 1
واحد مهندسی فروش