واحد مهندسی خرید

واحدهای اصلی مجموعه مهندسی خرید

واحد مهندسی خرید

در بخش مهندسی خرید، بستـه به نیـاز صنعت اقدام به خرید متریال خام از تولید کنندگان معتبر داخلی همچـون شـرکت فولاد آلیـاژی اصفهـان و شرکت فولاد آلیـاژی ایران می گردد.این بخش دارای ارتبـاط مستقیـم و مستمـر با تولید کنندگـان داخلی و بعضـا تولیـد کنندگـان خارجی می باشد چنانچه درحال حاضر مجموعه نماینده رسمی شرکت فولاد آلیاژی اصفهان می باشد .

تماس: داخلی 2
واحد مهندسی خرید